Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Catharina, du har helt rätt i att barns rörelsefrihet är ett i-landsproblem. Men när du banaliserar frågan så menar jag istället att detta är ett av samhällets största utmaningar. Den enorma ökningen av biltrafiken och det faktum att en majoritet av alla bilister överträder gällande hastighetsgränser – speciellt på 30- och 50 km/tim-vägar – har medfört en situation där barns rörelsefrihet har minskat kraftigt, vilket får negativa konsekvenser för barns hälsa och välbefinnande. Forskning visar att barn skjutsas mer och mer i bil av sina föräldrar, att de övervakas och ”rörelsehindras” av vuxna även i åldrar när de borde ha ett stort oberoende och att de vistas mer och mer inomhus. Alla dessa saker gör våra barn och ungdomar mer stillasittande och gör det svårare för dem att hålla normalvikt. Fysisk inaktivitet och övervikt/fetma kostar det svenska samhället 22 miljarder kronor varje år och är en av de absolut största orsakerna till död och sjukdomsbörda. Kommuners arbete med att främja promenad- och cykelvänliga bostadsområden, anläggningar för rekreation, att värna grönytorna samt planerandet för lekvänliga platser är extremt viktiga för att vända trenden. Om inte de fysiska förutsättningarna finns i vår omgivning, hur kan vi då förvänta oss att folk ska röra på sig mer, hålla normalvikt och må bra mentalt? Ökad utomhusvistelse och ökad gång- och cykeltrafik i ett bostadsområde kan dessutom, enligt forskning, bidra till att stärka sociala relationer och engagemang för lokalsamhället. Vore inte detta en önskvärd satsning i Botkyrka?

Vad är det för signaler vi skickar till våra barn när bostadsområden utformas utan tanke på lekplatser och andra offentliga mötesplatser samt när gatunätet anläggs så att det främst gynnar bilåkande? Jo, självklart att man främst bör använda bil för att förflytta sig och att lek bäst sker inomhus. Utomhus är det vuxnas och bilarnas villkor som gäller. Knappast speciellt uppmuntrande för framtida folkhälsa eller för hållbar utveckling.

Detta handlar inte om att jag som ”villaägare vill ha mer” som du Catharina menade, utan om att det finns oerhört mycket som Botkyrka kommun kan förbättra för alla sina medborgare genom ”aktiv samhällsplanering”. Barn har rätt enligt Barnkonventionen till en säker och trygg utemiljö för lek och rörelse – oavsett var man bor någonstans. Idag diskrimineras de. Punkt slut.

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *