På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Många kommuner i Sverige idag har mål om ökad sysselsättning, tillväxt och förbättrad folkhälsa. En insats som har stor potential att främja alla dessa mål är att satsa på cykelinfrastruktur för att öka cyklandet. Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bl a folkhälsa, miljö, hållbar utveckling, tillgänglighet och mobilitet, lokal utveckling, och för att förebygga trafikskador. Det är även samhällsekonomiskt lönsamt: En systematisk genomgång av forskningen visar att varje satsad krona på cykelinfrastruktur i tätort ger i snitt 11 kronor tillbaka genom minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet, minskat insjuknande i kroniska sjukdomar och en minskning av trafikskador. Att bygga cykelinfrastruktur är även en viktig åtgärd för att öka cykelturism och främja lokal utveckling: Cykelturismen ökar mycket snabbt i Europa och omsättningen beräknas stiga från 40 till 80 miljarder kr/år till 2025. I Sverige beräknas cykelturismens årliga omsättning öka från 150 miljoner kr idag till 1.5-2 miljarder kr 2025. Omsättningen 2025 motsvarar 8000 årsarbeten. Sverige har hyfsade förutsättningar för cykelturism: Det är korta avstånd mellan orter och upplevelsevärden såsom badstränder, friluftsområden, kulturella företeelser och historiska minnesmärken, och cykeluthyrning och cykelpaket är etablerat sedan länge. Dock saknar många regioner i princip sammanhängande bilfria cykelleder. Att bygga bilfria cykelleder är den viktigaste faktorn för att cykeltrafiken ska utvecklas.

Att anlägga infrastruktur för cykel i tätort kostar mycket pengar – ofta 1-2 miljoner kr/km. Även om cykelleder endast kostar en bråkdel av vad bilvägar kostar (bilvägar kan ibland kosta 1 miljon kr/meter), är det viktigt att skattemedlen används förnuftigt och effektivt. För att höja kostnadseffektiviteten är det viktigt att de bilfria cykellederna planeras för att passa många former av cykling, bla cykelsemester, enstaka dagsutflykter av cykling på semester, närrekreation, regelbunden arbetspendling och motionsutövning. Lönsamheten av cykelleder är beroende av avstånd, typ av terräng eller mark som måste exploateras och befolkningsunderlag. En svensk rapport bedömer att det är samhällsekonomiskt lönsamt att anlägga bilfria leder mellan tätorter upp till 15 km från varandra. Avståndet kan generellt vara längre om det finns stor potential för cykelturism och om det bor många invånare längs vägen mellan orterna. Det bör därför finnas goda förutsättningar att anlägga cykelleder mellan många tätorter i Sverige. I många regioner finns dessutom nedlagda banvallar som skulle fungera väl som cykelleder. Anläggningskostnaden är nämligen endast 10-20 % av kostnaden för att anlägga en cykelväg på obruten mark.

Mycket tyder på att en satsning på bilfria cykelleder skulle generera en betydande årlig omsättning. För att lederna ska bli framgångsrika krävs en attraktiv infrastruktur med många upplevelsevärden, övernattningsmöjligheter, matservering, cykeluthyrning, säkra och trygga cykelparkeringar, service osv. Cykelturister har begränsade möjligheter att ta med egen mat vilket ger förutsättningar för att utveckla utbudet av närodlad mat. Erfarenheter från internationella cykelleder liknande de som vore aktuella på många håll i Sverige visar att det är möjligt att locka runt 20 000 användare/år (200 cyklister/dag i juni, juli och augusti). Intäkterna uppgår till 64 miljoner kr/år baserat på fyra övernattningar och att varje användare spenderar 800 kr/dygn. Därtill kommer intäkter från dagsutflykter och arbetspendling. Det är även intressant att snegla på Europas mest besökta turistled, ”Donau Radweg”. Leden är 43 mil lång och går från Tyskland till Ungern, och är till 90 procent bilfri. År 2006 cyklade 65 000 personer hela sträckan och 230 000 cyklister gjorde dagsutflykter. Cyklingen genererade över 300 000 gästnätter och omsatte 225 miljoner kr.

På lång sikt bör målet vara att anlägga ett nätverk av leder som når alla delar av Sverige för att främja både cykelturism och vardagspendling.

Johan Faskunger

Fil dr Fysisk aktivitet & folkhälsa

Källor:

NICE (2008). Promoting and creating built or natural environments that encourage and support physical activity. National Institute of Clinical Excellence, London.

Kågeson, P (2007). Förutsättningar för cykelturism i Sverige. Nutek, Stockholm.

Kågeson, P (2007). Modell för regional inventering och planering av cykelvägar. Vägverket, Borlänge.

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *